Kuntalisä

Kuntalisän tarkoituksena on parantaa hailuotolaisten yhdistysten ja yritysten mahdollisuuksia työllistää yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita työttömiä työnhakijoita, riippumatta TE-toimiston myöntämästä palkkatuesta. Tuki myönnetään työllistämiseen varattujen määrärahojen puitteissa ja osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin. Kuntalisän suuruuteen vaikuttaa se, saako yritys/yhdistys TE-toimiston palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen. TE-toimiston myöntämä palkkatuki säilyy ensisijaisena tukimuotona, ja sen hakeminen on edellytyksenä kuntalisän saamiselle. Julkinen tuki yritykselle voi olla yhteensä enintään 50% palkkauskuluista.

Kuntalisä voi olla enintään 700 €/kk ja sitä voi hakea vain työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen palkattavalle työntekijälle. Kuntalisää voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutuksen ajalta.
Kuntalisähakemus liitteineen on toimitettava kunnansihteerille kuukauden kuluessa palkkatuetun työn alkamisesta. Asioinnin sujuvuuden kannalta on olennaista ottaa etukäteen yhteyttä kunnansihteeriin tai työnsuunnittelijaan, kun palkkatuella työllistämistä ja työllistämisen kuntalisän hakemista harkitaan. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Työllistämisen kuntalisän myöntämisen perusteet:

  • kuntalisä voidaan maksaa niille työnantajille, jotka palkkaavat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen hailuotolaisen henkilön työsuhteeseen. Avustus on tarkoitettu palkanmaksuun.
  • työntekijän palkkaamiseen on haettu palkkatukea TE-toimiston kautta.
  • kuntalisä voi olla enintään 700€/kk/työntekijä, yrityksille kuitenkin enintään 50% palkkauskustannuksista. Kuntalisä on harkinnanvarainen, ja tuen suuruus määräytyy kunnan maksaman työmarkkinatuen kuntaosuuden mukaan.
  • työntekijän palkkaamiseen saatu tuki on yhteensä TE-toimiston mahdollisesti maksaman tuen kanssa enintään 50% työntekijän palkkauskustannuksista.
  • kuntalisä maksetaan työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen. Tukea voidaan maksaa siihen saakka, kunnes työssäoloehto täyttyy. Tuki maksetaan aina täysiltä kalenteriviikoilta.
  • työnantajan tulee maksaa oman toimialansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa muutenkin työsuhteessa työlainsäädännön ja työehtosopimusten määräyksiä. Jos työnantajan toimialalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta, palkan on oltava vähintään yleinen minimipalkka.