Tukea arkeen

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lasten- ja kodinhoidolla tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen hallintaa. Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä; siivousta tai tiskausta yhdessä perheen kanssa.

Kotipalvelu asiakkaaksi tullaan joko henkilökohtaisen yhteydenoton kautta tai yhteistyötahojen kuten esim. neuvolan, koulun tai päivähoidon perheen luvalla ilmaiseman pyynnön kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksulakiin perustuvat maksut.

Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Toimintakykyä alentavia syitä ovat esimerkiksi:

  • sairaus
  • synnytys
  • vamma
  • muu vastaavanlainen syy kuten uupumus

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi:

  • vanhempien erotilannetta
  • omaisen tai läheisen vaikeaa sairautta tai poismenoa
  • kun perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi
  • monikkoperhettä

Myös lastensuojelun asiakkailla on vastaava oikeus kotipalvelun saamiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksulakiin perustuvat maksut.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
Kertakäynti arkisin
alle 2 tuntia 11,50 € / kerta
2-5 tuntia 18,00 € / kerta
yli 5 tuntia 30,00 € / kerta
Kertakäynti viikonloppuna, öisin ja arkipyhinä
alle 2 tuntia 12,60 € / kerta
2-5 tuntia 18,90 € / kerta
yli 5 tuntia 31,50 € / kerta

Perhetyö

Perhetyön varhaisen tuen tarkoituksena on varmistaa, että perhe saa tukea oikea-aikaisesti osana peruspalveluja. Perhetyötä voidaan tehdä ennaltaehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä. Perhetyö on maksutonta, kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä lapsiperheiden tukemista. Tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

Perhetyö liittyy vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn.

Yhteystiedot

044 4973 521
Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä

Perheneuvola

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän ja sosionomin tarjoamaa tukea ostetaan eri palveluntuottajilta. Perheneuvolaan hakeutuminen tapahtuu perhetyöntekijän tai terveydenhoitajan kautta.

Yhteystiedot

044 4973521
Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä

Tukihenkilö tai tukiperhe

Perhettä voidaan tukea ammatillisella tukihenkilöllä tai tukiperheellä vammaispalvelun tai lastensuojelun tukitoimena. Tukihenkilön tai -perheen saaminen edellyttää vammaispalvelulain tai lastensuojelulain mukaista päätöstä, jonka tekee sosiaalityöntekijä.

Koulukuraattori

Jos kotona herää huoli kouluikäisestä lapsesta, voi perhe ottaa yhteyttä koulukuraattoriin. Koulukuraattori voi olla tukena koulunkäynnissä ilmenevien ongelmien lisäksi esimerkiksi silloin, jos lapsella on ongelmia kaverisuhteissa, omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa tai perheessä. Enemmän tietoa Hailuodon koulun sivuilta.

Psykologi

Lasten ja nuorten psykologina toimii Timo Latomaa. Jos perheessänne herää huoli lapsesta, ota yhteyttä 044 4973 521.

Kerhot

Perhekerho on kokoontunut toisinaan yhteisen tekemisen ja jutustelun merkeissä. Jokainen kerhoon osallistuja voi tuoda osaamisensa esille ja järjestää yhteistä toimintaa.

Tietoa kerhosta ja sen tulevasta kalenterista saat liittymällä perhekerhon Facebook-ryhmään.