TIEDOTE TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TIEKUNNILLE JA -OSAKKAILLE

Tiekunnat ja tieosakkaat huolehtivat omalta osaltaan piha- ja yksityisteiden kunnosta. Vastuu piha- ja yksityisteiden kunnossapidosta on tiekunnilla ja tieosakkailla.

Kunnan tekniset palvelut on kilpailuttanut ja organisoi yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidon palvelutaso-ohjeen mukaisesti kalenterivuodelle 2021. Uudet asukkaat voivat ilmoittautua linkouspalvelun piiriin aurauspalveluhakemuksella. Hakemus löytyy kunnan kotisivuilta (https://www.hailuoto.fi/lomakkeet/) ja se toimitetaan täytettynä sähköpostitse osoitteeseen petteri.tuuttila@hailuoto.fi tai postitse, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.

1.1.2022 alkaen yksityisteiden talvikunnossapito ja järjestämisvastuu palautuu tiekunnille ja –osakkaille.

Piha- ja yksityisteiden on linkouksen kannalta oltava sellaisessa kunnossa, että linkous voidaan urakoitsijan toimesta esteettä sekä ympäristöä (pihapiirit, rakennukset, koneet, laitteet) että kunnossapitokalustoa (puusto ja oksat, tien laatu) vaarantamatta hoitaa.

Käytännössä tällä tarkoitetaan mm. aurausviitoituksen oikea-aikaista asentamista sekä tien eri rakennekerrosten oikeaoppista rakentamista ja kunnossapitoa (esim. kulutuskerroksen riittävyys ja sen oikea raekoko, tien talvikunnostus, lumiaitojen asennus). Myöskään puustoa ja oksia ei saa olla liian lähellä tiealueen reunaa. Lingottavan tieuran leveyden tulee olla vähintään 3 metriä tien pinnassa sekä myös 3 metrin korkeudella.

Aurausviitoituksella osoitetaan tien leveys niin, ettei tietä aurattaessa tai lingottaessa synny liikennettä vaarantavia ns. yliaurauksia eivätkä tien reunassa mahdollisesti olevat esteet aiheuta vaaraa talvikunnossapidolle.

Aurausviitat pystytetään syksyllä sen jälkeen, kun tie on lanattu tai höylätty talvikuntoon, kuitenkin ennen maan jäätymistä. Tiekunnat/-osakkaat asentavat aurausviitat.

Urakoitsija voi palvelutaso-ohjeen nojalla jättää linkoamatta tieosuuden, joka ei täytä ohjeen mukaisia vaatimuksia.

Huom!

Niiden kuntalaisten, joiden tulee päästä työmatkalle aikaisin aamusta, tulee tarvittaessa ilmoittaa tarpeestaan alueensa urakoitsijalle.

 

Urakoitsijoiden ja tiekuntien tulee noudattaa palvelutaso-ohjetta (4.6.2015).

Palvelutaso-ohje kokonaisuudessaan on luettavissa kunnan kotisivuilla osoitteessa https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/palvelutaso-ohje-2015-1.pdf.

 

 

Tekniset palvelut

Elinvoimainen Saari

Hailuodon kunta