Tarjouspyyntö 22.1. saakka hiihtolatujen hoidosta vuodelle 2021

HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPITO VUODELLE 2021
Hailuodon kunnan Elinvoimainen Saari-palvelualue pyytää tarjousta kunnan ylläpitämien hiihtolatujen kunnossapidosta tämän tarjouspyynnön
mukaisesti.Hankintayksikkö Vastuuhenkilö:
Hailuodon kunta Sami Kauppila
Elinvoimainen saari-palvelualue kiinteistöpäällikkö
Luovontie 176 040 6835 750
90480 Hailuoto sami.kauppila@hailuoto.fi

Hankintamenettely
Hankinta on ns. avoin hankinta. Hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon.
Yleistä:
Hankintapäätöksen tekee tekninen johtaja. Päätös lähetetään kirjallisestitiedoksi kaikille tarjoajille viimeistään päätöspäivän jälkeisenä
ensimmäisenä arkipäivänä.Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:
1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3) Tarjousten hinnan vertailu
Tarjoukset, jotka täyttävät vaatimukset, vertaillaan esitetyn valintaperusteen mukaan.

Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos
– se ei täytä kaikkia tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia
– se saapuu myöhästyneenä
– siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin

Tarjouspyyntö
Hailuodon kunta | Luovontie 176 | 90480 Hailuoto | +358 44 497 3500 | etunimi.sukunimi@hailuoto.fi | www.hailuoto.fi

Valintaperuste
Valintaperusteena on edullisin hinta. Hinta tulee ilmoittaa tuntihintana.Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista
tarjouksista.

Hankinnan sisältö:

Hailuodon kunnan ylläpitämät ladut sijaitsevat Kirkonkylällä (1,5 km) ja Hyypällä (2 km, 3 km ja 5 km ladut, osittain päällekkäin). Liitteenä karttaote
laduista. Palveluntarjoaja vastaa koko hiihtokauden ajan kunnan ylläpitämien latujen
käyttökunnosta ja turvallisuudesta. Urakkasopimuksessa sovitaan tarkemmin mm. latujen ylläpidon aloitus- ja
päättämisajankohdista ja kunnossapidon kriteereistä. Hiihtolatujen ajamiseen kuluu aikaa noin 4 tuntia / kierros ja hiihtoladut
ajetaan korkeintaan kahdesti viikossa. Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin
sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä,
taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen
Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.
Tarjouksen liitteenä on toimitettava enintään kolme (3) kuukautta vanhat tilaajavastuulain edellyttämät tiedot ja selvitykset:
– selvitys yrityksen merkinnästä ennakkoperintärekisteriin,
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvolliseksi

Tarjouspyyntö
Hailuodon kunta | Luovontie 176 | 90480 Hailuoto | +358 44 497 3500 | etunimi.sukunimi@hailuoto.fi | www.hailuoto.fi
– kaupparekisteriote
– todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksesta ja sen
noudattamisesta
– todistus työeläkevakuutusten ottamisesta ja vakuutusmaksujen
suorittamisesta, tai todistus erääntyneiden maksujen
maksusopimuksesta ja sen noudattamisesta
– todistus työttömyysvakuutusmaksuista
(työttömyysvakuutusrahaston todistus) tai erääntyneiden maksujen
maksusopimuksesta ja sen noudattamisesta
– selvitys vastuuvakuutuksesta
– selvitys tapaturmavakuutuksesta
– selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta
– selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
Vaihtoehtoisesti hyväksymme voimassaolevan Tilaajavastuu.fi -raportin tai Rala-pätevyysraportin.
Mikäli olet yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiminimiyrittäjä, tulee lisäksitoimittaa todistus voimassaolevasta yrittäjäeläkevakuutuksesta (YEL/MYEL).

Vaihtoehtoiset tarjoukset

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Osatarjous

Osatarjouksia ei oteta huomioon.

Alihankkijat

Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan käyttämät alihankkijat. Toimittajan
on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omistaan.

Tarjouspyyntö
Hailuodon kunta | Luovontie 176 | 90480 Hailuoto | +358 44 497 3500 | etunimi.sukunimi@hailuoto.fi | www.hailuoto.fi

Hinta

Tarjouksessa on ilmoitettava tuntihinta. Minkäänlaisia laskutuslisiä ei
hyväksytä. Laskutuksessa käytetään sähköistä laskutusta.
Muut ehdot
Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 PALVELUT sopimusehtoja.

Tarjouspyyntöasiakirjat tärkeysjärjestyksessä:
1) Tarjouspyyntö
2) Tarjous
3) JYSE 2014 PALVELUT

Tilaus
Hiihtolatujen talvikunnossapidon tilauksen yhteydessä laaditaan yhteisesti
allekirjoitettava sopimus.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole
salassa pidettäviä, sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä
katsoo, että osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena
salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot
erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia.

Tarjouksen jättäminen
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia tai tarjouksia, jotka eivät täytä
tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjä ehtoja, ei oteta huomioon.
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 15.2.2021 saakka.
Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostilla viimeistään 22.1.2021 klo 14:00
mennessä osoitteeseen kunnanvirasto@hailuoto.fi

Tarjouspyyntö
Hailuodon kunta | Luovontie 176 | 90480 Hailuoto | +358 44 497 3500 | etunimi.sukunimi@hailuoto.fi | www.hailuoto.fi

Liitteet:

Tarjouspyyntö_hiihtoladut 2021

Hiihtoladut Kirkonkylä

Hiihtoladut Hyyppä