Asiakkaan ja potilaan oikeudet

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan asiakkaita ja potilaita on kohdeltava. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi.

Asiakasta ja potilasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään. Apua tarvitsevalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa.

Asiakirjojen salassapito

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan käytetään.

Oikeusturvakeinot

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle. Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai kaipaa neuvoja oikeuksistaan, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Asiamies avustaa muistutuksien teossa.

Terveydenhuollon muistutus
Sosiaalihuollon muistutus

Muistutukset lähetetään Hailuodon kunnanvirastoon, kunnanvirasto(a)hailuoto.fi, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.

Lisätietoja

Mirva Makkonen
Hailuodon kunnan sosiaali- ja potilasasiamies
puh. 044 703 4116
mirva.makkonen@ouka.fi