Lastensuojelu

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun.

Arveluttaako tai pelottaako lastensuojelu? Asiaa ei tarvitse pelätä. Lastensuojelu on paljon muutakin kuin lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle. Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Lastensuojelulle lapsen ja koko perheen hyvinvointi on tärkeää. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Milloin yhteys lastensuojeluun?

Kun herää huoli oman tai jonkun toisen lapsen hyvinvoinnista, ota yhteyttä lastensuojeluun. Tällaisia tilanteita ovat mm.

  • perheen sisäinen kriisi
  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet
  • väkivalta
  • perheen elämää vaikeuttava päihteiden käyttö
  • muut kriisit

Huolen voi esittää suullisesti tai kirjallisesti. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttää olemassa olevaa lomaketta. Lomaketta voi käyttää, jos se helpottaa ilmoituksen tekemistä tai jos haluaa varmistaa, että ilmoitus kirjataan sanatarkasti oikein. Ilmoitukseen on myös mahdollista myöhemmin liittää ilmoitukseen kiinteästi liittyviä asiakirjoja. Sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen yhteydenoton ja ilmoituksen.

Jos lapsi ja perhe haluavat tai tarvitsevat tukea, alkaa sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuus. Sosiaalihuollon asiakkuus on vapaaehtoista. Jos selvityksen perusteella työntekijöille syntyy huoli lapsen tilanteesta, lastensuojelun asiakkuus voidaan aloittaa myös silloin, kun lapsi/perhe eivät koe tarvetta lastensuojelulle.

Lisätietoja

Sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

Avohuollon sosiaalityö

Lastensuojelua toteutetaan ensisijaisesti palveluilla, jotka ovat matalan kynnyksen palveluita. Tällöin puhutaan avohuollon tukitoimista.  Tärkeintä avohuollon tukitoimien järjestämisessä on yhteistyö perheen kanssa. Nämä palvelut ovat aina vapaaehtoisia.

Avohuollon tukitoimia Hailuodossa ovat ohjaus ja neuvonta, päivähoitopaikka, perhekerho, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilön järjestäminen, taloudellinen tuki ja lyhytaikainen sijoitus.

Sijoitus kodin ulkopuolelle

Perhettä tuetaan aina ensisijaisesti niin, että perhe pysyy yhdessä. Jos kotiin annettava tuki ei riitä, voidaan avohuollon tukitoimena tehdä lyhytaikainen sijoitus. Kodin ulkopuolelle voidaan sijoittaa koko perhe tai lapsi/nuori yksin.  Avohuollon sijoitukseen tarvitaan aina vanhempien/huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus.

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai lapsen hyvinvointi vaatii kiireellistä sijaishuoltoa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Kiireellinen sijoitus on voimassa enintään 30 vuorokautta. Joissain tapauksissa kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 vuorokaudella. Kiireellisen sijoituksen aikana tehdään arvio mahdollisesta huostaanoton tarpeesta. Huostaanotto on aina viimesijainen keino lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.