Erotilanteessa

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Erotilanteessakin lapsella on oikeus hyvään hoitoon, kasvatukseen ja huolenpitoon sekä molempien vanhempien tapaamiseen. Vanhemmilla on velvollisuus edistää lapsen ja toisen vanhemman suhdetta.

Jos vanhemmat päätyvät eroon, heidän tulee sopia lapsen huollosta ja tapaamisesta sekä elatuksesta. Lapsella on oikeus molempaan vanhempaansa.

Perheasiainsovittelu

Perheasiainsovittelulla voidaan auttaa perhettä ristiriitatilanteissa. Se on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat harkitsevat eron mahdollisuutta tai joissa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe tarvitsee tukea uuteen elämäntilanteeseen totuttelussa.

Lisätietoja

Sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

Huolto- ja tapaamissopimukset

Vanhemmat voivat ensisijaisesti keskenään sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä asumisesta ja elatuksesta. Vaihtoehtoina ovat yksin- ja yhteishuoltajuus. Yhteishuoltajuudesta huolimatta toisesta vanhemmasta tulee lähivanhempi ja toisesta etävanhempi, sillä lapsella voi olla vain yksi virallinen osoite ja tässä osoitteessa asuva vanhempi on lähivanhempi. Jotta vanhempien yhdessä tekemä sopimus on täytäntöönpanokelpoinen eli lain edessä molempia vanhempia velvoittava, se täytyy tehdä kirjallisesti. Sopimuksen tarkastamisen ja vahvistamisen tekee lastenvalvoja. Lastenvalvojalta voi myös pyytää apua sopimuksen laatimiseen. Hailuodossa lastenvalvojan tehtäviä hoitaa sosiaalityöntekijä. Mikäli vanhemmat eivät kykene tekemään sopimusta lapsen edun mukaisesti ja yhteisymmärryksessä, tulee ratkaisua hakea käräjäoikeudelta.

Elatusapu ja –tuki

Vastuu lapsen elatuksesta säilyy molemmilla vanhemmilla silloinkin, kun vanhemmat eroavat. Elatusvelvollisuus jatkuu siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Erotilanteessa etävanhempi maksaa elatusapua lapsen elatuksesta johtuvien kustannusten kattamiseksi. Vanhemmat voivat sopia elatusavun määrästä keskenään. Jotta sopimus on täytäntöönpanokelpoinen, se tulee toimittaa lastenvalvojalle vahvistettavaksi. Lastenvalvoja huomioi myös sen, että sopimus on lapsen edun mukainen. Vanhemmat voivat sopia, että elatusapua ei makseta, vaan lasten kustannuksista huolehditaan yhteisvastuullisesti. Yhdessä tehty elatusapusopimus, jota ei ole vahvistettu viranomaisella, on voimassa niin kauan, kuin molemmat vanhemmat sitä vapaaehtoisesti noudattavat. Mikäli sopimusta ei synny yhteisymmärryksessä, sitä haetaan käräjäoikeudelta.

Mikäli lapsella ei ole elatusvelvollista vanhempaa, elatusapu on pienempi kuin elatustuki tai lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta, Kela voi maksaa elatustukea.  Elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Linkkejä

Väestöliitto  www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta

Eroauttaminen, Ensi- ja turvakotien liitto: ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/eroauttaminen