Oma hyvinvointi

Oma hyvinvointi 900x350

Hailuodon keskeinen tehtävä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista. Kunta tuottaa peruspalveluja, joilla turvataan asukkaiden hyvinvoinnin perusedellytykset. Hailuodon kunta pyrkii toimillaan siihen, että Hailuoto on viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka sekä kotikuntana että kakkosasumispaikkana. Kunta osallistuu myös Pohjois-Pohjanmaan Muutos Nyt -hyvinvointisopimuksen 2013-2017 mukaiseen yhteistyöhön.

Hailuodon kunnan toiminta-ajatuksena on vaalia vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia ja huolehtia luonnonvarojen säilymisestä sekä kehittää alueen elinkeinoja. Toiminnassaan kunta pyrkii noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta sekä tekemään aktiivisesti yhteistyötä Oulun seudun kanssa.

Hyvinvointityön hyvien käytäntöjen vahvistamisessa, kuntalaisten omavastuun toteutumisessa ja uusien toimintatapojen kehittämisessä tarvitaan koko kuntaa – kuntalaisia yhteistyössä, työntekijöitä, johtoa ja luottamushenkilöitä.

Jokainen voi vaikuttaa omilla elintavoillaan merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuu hyvinvointia ja terveyttä tukevista valinnoista on jokaisella kuntalaisella itsellään. Hailuoto pyrkii omalta osaltaan järjestämään asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluita eri väestöryhmien tarpeiden mukaan ja kunnan talouden kantokyvyn rajoissa.

Matkalla hyvinvointiin -julkaisu

Hailuodossa on laadittu myös oma opas yli 60-vuotiaille kuntalaisille. Opas on tehty vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta yhteistyössä eri tahojen kanssa. Opas sisältää vinkkejä kotona selviytymiseen, vapaa-aikaan ja toimeentulon tueksi. Siihen on koottu myös tärkeiden palveluiden yhteystietoja. Opas on luettavissa sähköisenä alla olevasta linkistä.

Kelepo elämää Hailuovosa – opas 60+ -vuotiaille

Vanhus-ja vammaisneuvoston alainen esteettömyystyöryhmä on laatinut esteettömyysoppaan, johon on kerätty tietoja julkisista ja yksityisistä palveluista ja joistakin matkakohteista. Hailuodon rakennuskanta on vanhaa, minkä vuoksi voimassa olevan esteettömyysasetuksen määräykset täyttäviä tiloja on vähän. Oppaan tarkoitus on auttaa liikuntaesteisiä arvioimaan tilojen soveltuvuutta itselleen. Esteettömyysoppaan voi lukea tästä.