Expired: Risujen ja oksien poltto sekä kulotus

Risujen ja oksien polttamista ohjaa pelastuslaki (379/2011), kuntien jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset sekä pelastuslaitosten antamat ohjeet. Maastopalojen ja savusta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on poltossa noudatettava seuraavia säädöksiä ja ohjeita.

  • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen (pelastuslaki 6 §).
  • Kulottaminen tai risujen polttaminen on ehdottomasti kielletty, jos metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa. On huomattava, että kulotus leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsään.
    • Polttoa suunnittelevan on selvitettävä ovatko edellä mainitut varoitukset voimassa (www.ilmatieteenlaitos.fi ja säätiedotukset).
  • Puutarhajätteen polttamiselle, kulottamiselle ja muullekin avotulen tekemiselle on oltava maanomistajan lupa (pelastuslaki 6 §).
  • Kulottamisen tai risujen ja oksien polton on oltava niin vähäistä, että se ei johda aiheettomiin hätäpuheluihin.
  • Poltosta tehty aiheeton hätäpuhelu johtaa aina hälytysilmoitukseen pelastuslaitokselle, joten polton suorittajan on huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia ilmoituksia.
  • Polton suorittajan on varattava polttopaikalle sammutusvälineistöä polton sammuttamiseen (vesi, haravat, lapiot jne.). Avotulta ei saa jättää valvomatta. Polton suorittajan on huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä.
  • Varsinaisten jätteiden hävittäminen polttamalla on aina kielletty ilman lakisääteistä ympäristölupaa. Haravointi- ja risujätteet tulee hyödyntää omalla pihalla kompostoimalla ja hakettamalla tai toimittamalla ne luvallisiin vastaanottopaikkoihin.
  • Polton suorittaja on aina vastuussa poltosta aiheutuvista palo- tai savuvahingoista!

Tulentekoilmoitukset

Useimmat ympäristönsuojelumääräykset kieltävä risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuutähteiden ja vastaavien avopolton asemakaava-alueella. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella edellä mainittujen materiaalien avopoltto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Avopolttoa suunniteltaessa on huomioitava, että metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa.

1.7.2011 voimaan tulleen pelastuslain 8 § edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle.

Tulentekoilmoitus voidaan tehdä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen internetsivuilta (http://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus) löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai soittamalla oman kunnan pelastusviranomaiselle (arkisin klo 8-16). Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin.

Edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden yksi tavoite on ehkäistä poltosta tehtäviä aiheettomia hätäilmoituksia. Tässä yhteydessä on huomattava, että jos kulotuksen tai muu avotulen savusta tehdään hätäilmoitus, on hätäkeskuksen annettava pelastustoimelle hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä tarkistamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. Tämän vuoksi on erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään niin pienenä, ettei niistä tehdä aiheettomia hätäilmoituksia.

Kulopalo etenee kuivassa ja pitkässä heinikossa erittäin nopeasti. Älä ryhdy kulotukseen, jos liikuntakykysi on heikentynyt. Pienet lapset eivät ehdi kulottajalta karanneen polton alta pois!

Veli-Matti Hiekkataipale
Apulaispalopäällikkö
Puh. 044–703 8750
veli-matti.hiekkataipale(at)ouka.fi