Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään kunnan järjestämästä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Perheen koon mukaan maksu voi olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä korkein asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Pienempää maksua, kuin 27 euroa, ei peritä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä käytettävät tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:

Päivähoitomaksut 1.8.2020
Perheen koko, henkilöä Vähimmäisbruttotuloraja €/kk Maksuprosentti
2 2136 10,7
3 2756 10,7
4 3129 10,7
5 3502 10,7
6 3874 10,7

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6) henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheenalaikäisestä lapsesta

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Asiakasmaksu määrätään varhaiskasvatuksen alkaessa esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Mikäli tositteet puuttuvat tai asiakas antaa luvan, määrätään hoitomaksuksi hoitoajanmukainen korkein maksu. Asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen veronalaisista ansio- ja pääomatuloista sekä verosta vapaista tuloista.

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta päiväkodinjohtajan kanssa. Sopimuksessa valitaan maksuluokka, joka rajaa kuukausittaisen hoitoajan vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Jos varattu kuukauden hoidontarve ei riitä, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Jos käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Maksuluokat
Hoitoaika h/kk Maksuprosentti Hoitopäivien pituus, kun hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0-80 50 % alle 4 tuntia
81-105 60 % alle 5 tuntia
106-120 75 % alle 5 tuntia ja 30 minuuttia
121-150 90 % alle 7 tuntia
151- 100 % yli 7 tuntia
Esiopetusikäisellä, joka tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa ovat maksuluokat seuraavat:
Hoitoaika h/kk Maksuprosentti Hoitopäivän keskim. pituus, kun hoidossa kaikkina toimintapäivinä
Vain maksuton esiopetus
0-70 50 % alle 3 tuntia 30 minuuttia
71-100 60 % alle 5 tuntia
101- 85 % yli 5 tuntia

Päivähoitomaksujen manuaalisesta laskemisesta ollaan siirtymässä sähköiseen seurantaan lähivuosina.

Esiopetus ja päivähoito

Maksuton esiopetus huomioidaan päivähoitomaksuissa siten, että päivähoitomaksuna peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa syys-, joulu- ja talvilomien sekä kesäaikana, maksuna peritään kokopäivähoidon mukainen maksu em. loma-ajoilta.

Tilapäishoito

Tilapäishoidosta peritään 1.8.2016 alkaen 16 €/pv kokopäivähoitopäivästä ja 10 €/pv osapäivähoitopäivästä (enintään viisi (5) päivää kuukaudessa).

Poissaolot

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairauden vuoksi kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta

Päivähoidon alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana.