Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään kunnan järjestämästä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Perheen koon mukaan maksu voi olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä korkein asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Pienempää maksua, kuin 27 euroa, ei peritä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä käytettävät tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:

Päivähoitomaksut 1.8.2020
Perheen koko, henkilöä Vähimmäisbruttotuloraja €/kk Maksuprosentti
2 2136 10,7
3 2756 10,7
4 3129 10,7
5 3502 10,7
6 3874 10,7

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6) henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheenalaikäisestä lapsesta

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Asiakasmaksu määrätään varhaiskasvatuksen alkaessa esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Mikäli tositteet puuttuvat tai asiakas antaa luvan, määrätään hoitomaksuksi hoitoajanmukainen korkein maksu. Asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen veronalaisista ansio- ja pääomatuloista sekä verosta vapaista tuloista.

Lakimuutos ottaa aikaisempaa enemmän huomioon tarvelähtöisen varhaiskasvatuksen ja maksujen kohtaamisen. Hailuodon varhaiskasvatuksessa on ennakoitu lakimuutosta syksyllä 2016 ja hoitosopimusten sisään on rakennettu 1.8.2016 alkaville sopimuksille keskimääräiset tuntimäärät varhaiskasvatukselle. Lain aiheuttamia muutoksia on ”haarukoitu” sivistyslautakunnassa jo alkuvuodesta 2017.

Asiakasmaksu määritellään viikottaisen varhaiskasvatusajan mukaisesti niin, että lapsen keskimääräistä viikottaista varhaiskasvatusta määriteltäessä otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Ajalla 1.8.2018-31.7.2019 pidetään voimassa sovitut hoitopäiväsopimukset: varhaiskasvatusoikeus 20t/vko, 12pv/kk, 15 pv/kk, puolipäivähoito (alle 5t/päivä) sekä kokopäivähoito. Sopimusten sisään on rakennettu syksyllä 1.8.2018 keskimääräiset tuntimäärät, jotka on ilmoitettu perheille.

Perheet tekevät 31.7.2018 mennessä sopimuksen hoitoajasta päiväkodinjohtajan kanssa. Sopimuksessa valitaan maksuluokka, joka rajaa kuukausittaisen hoitoajan vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Jos varattu kuukauden hoidontarve ei riitä, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Jos käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Kun lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain varhaiskasvatuksesta peritään 50% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain varhaiskasvatuksesta peritään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Kun lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, peritään maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

1.8.2018 alkaen siirrytään hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuun seuraavasti:

Maksuluokat
Hoitoaika h/kk Maksuprosentti Hoitopäivien pituus, kun hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0-80 50 % alle 4 tuntia
81-105 60 % alle 5 tuntia
106-120 75 % alle 5 tuntia ja 30 minuuttia
121-150 90 % alle 7 tuntia
151- 100 % yli 7 tuntia
Esiopetusikäisellä, joka tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa ovat maksuluokat seuraavat:
Hoitoaika h/kk Maksuprosentti Hoitopäivän keskim. pituus, kun hoidossa kaikkina toimintapäivinä
Vain maksuton esiopetus
0-70 50 % alle 3 tuntia 30 minuuttia
71-100 60 % alle 5 tuntia
101- 85 % yli 5 tuntia

Päivähoitomaksujen manuaalisesta laskemisesta ollaan siirtymässä sähköiseen seurantaan lähivuosina.

Sopimus palveluntarpeesta

Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta voidaan tehdä Hailuodossa 12 tai 15 hoitopäivästä kalenterikuukaudessa. Sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajalle.

Hoitomaksu = Perheen kuukausimaksu x hoitopäivät 

Palvelutarvesopimuksen ylittävät lisäpäivät päivähoitolaskuun ovat 16 euroa/pv ja 10 euroa/alle 5 tuntia/pv (lisäpäiviä ei lasketa maksupäätöksestä).

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

Esiopetus ja päivähoito

Maksuton esiopetus huomioidaan päivähoitomaksuissa siten, että päivähoitomaksuna peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa syys-, joulu- ja talvilomien sekä kesäaikana, maksuna peritään kokopäivähoidon mukainen maksu em. loma-ajoilta.

Tilapäishoito

Tilapäishoidosta peritään 1.8.2016 alkaen 16 €/pv kokopäivähoitopäivästä ja 10 €/pv osapäivähoitopäivästä (enintään viisi (5) päivää kuukaudessa).

Poissaolot

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairauden vuoksi kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta

Päivähoidon alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana.