Jätehuolto

Kodin ja kesäasunnon jätehuollon järjestäminen on kiinteistön haltijan vastuulla. Käytettävissä olevia jäteastioita, niiden kokoa, sijaintia ja tyhjentämistä ohjataan jätehuoltomääräysten avulla.

Hailuodossa on Kiertokaaren jäteasema, joka sijaitsee osoitteessa Viinikantie 86 B. Jäteasemaa hoitaa Hailuodon 4H-yhdistys.

Jäteasema on avoinna maanantaisin klo 16.30–19.30.

Jäteasema on tarkoitettu yksityistalouksien käyttöön.

Yksityistaloudet voivat viedä jäteasemalle maksutta

 • akut (auton, sähköpyörän ja -laudan sekä pienlaitteiden)
 • kodin arjessa syntyneet vaaralliset jätteet (maksutta tiettyyn enimmäisrajaan saakka, katso ilmaistuontirajat Kiertokaaren sivuilta)
 • kodin sähkölaitteet (kodinkoneet, elektroniikka, valaisimet, tietotekniikka)
 • lamput (loisteputki, energiansäästö, LED)
 • metallijätteet
 • paristot.

Yksityistaloudet voivat viedä jäteasemalle maksua vastaan

 • pieniä määriä seka- ja rakennusjätettä.
 • Enintään 200 kiloa painavan tai yhden kuution kokoisen kuorman hinta on 30 euroa.
 • Jäteasemalla ei ole vaakaa. Kuorman koko arvioidaan.

Vie muut maksulliset jätteet Ruskon jätekeskukseen Oulussa.

Jos sinulla jätettä enemmän kuin 200 kiloa tai yksi kuutio, voit joutua maksamaan siitä useamman kuormamaksun.

Vaihtoehtoisesti jäteaseman hoitaja voi pyytää sinua viemään kuormasi Ruskon jätekeskukseen, jotta jäteasemalla jää tilaa myös muiden asiakkaiden jätteille.

Suuri määrä jätettä

Toimita suuri määrä yksityistalouksien vaarallisia jätteitä, seka- ja rakennusjätettä itse Ouluun Ruskon jätekeskukseen.

Mökkiläisten jätehuolto

Mökkiläisten jätekontti löytyy SEO-huoltoaseman pihasta. Jokaisen käyttäjäksi haluavan on tehtävä kontin käytöstä sopimus Kempeleen jätekuljetuksen kanssa. Jätekontin käyttö maksaa 75 € vuodessa, avaimesta peritään panttimaksua 20 €. Lisätietoja Kempeleen jätekuljetuksesta, p. 08 5620310

Yritysten jätteet

Yritykset toimittavat jätteensä Ouluun Ruskon jätekeskukseen.

Ekopiste

Yksityistalouksien käytössä on myös Rinki-ekopiste. Ekopiste sijaitsee Hailuodon K-marketin vieressä torilla, Luovontie 150.

 • kartonkipakkaukset
 • metalli
 • lasipakkaukset
 • paperi

Risut ja haravointijäte

Risuja ja haravointijätettä varten on Viinikantien varressa maatuvan jätteen vastaanottopiste. Maatuvan jätteen vastaanottopisteelle on myönnetty ympäristölupa, jonka määräyksiä ja ehtoja valvoo Oulun seudun ympäristötoimi. Kunnalla on raportointivastuu vastaanottopisteen toiminnasta vuosittain. Ympäristötoimi järjestää viranomaiskatselmuksia alueella.

Vastaanottopiste on avoinna erikseen tiedotettavina aikoina muutamana viikonloppuna vuodessa – touko-kesäkuussa keväisin ja elo-syyskuussa syksyisin. Vastaanottopistettä hoitaa Hailuodon 4H-yhdistys, joka tiedottaa tarkoista aukioloajoista verkossa ja kuntatiedotteessa. Yhdistys perii vastaanottopisteeseen toimitetusta maatuvasta jätteestä pienen maksun. Maatuvaa jätettä otetaan alueella vastaan ainoastaan ennakkoon tiedotettujen aukioloaikojen puitteissa.

Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan jätelainsäädännön tavoitteet ja edistetään lainsäädännön toimeenpanoa ja toteutusta Oulun seudulla. Jätehuoltomääräykset auttavat ja ohjaavat kiinteistöjä järjestämään jätehuoltonsa niin, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja tuloksena on mahdollisimman toimiva jätehuolto.

Jätteen poltto on kiellettyä

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Mitään sekajätettä tai ns. polttokelpoista jätettä ei saa polttaa tulisijassa eikä avotulella. Tämä koskee myös maatalousmuoveja. Joissakin muovipakkauksissa oleva polttomerkintä tarkoittaa, että pakkauksen voi polttaa laitoksessa, ei kotioloissa.
Tulisijassa saa polttaa ainoastaan puhdasta, maalaamatonta ja käsittelemätöntä puuta ja sytykkeenä vähäisiä määriä kiinteistöllä syntynyttä kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia. Maalattua, lakattua tai kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä yms. ei saa polttaa kiinteistöllä tulisijassa eikä avotulella, vaan ne tulee toimittaa luvan omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan. Jokaisen kiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Sopimuksen voi tehdä vain omalle kiinteistölle tai naapurien kanssa voi sopia yhteisen jäteastian käytöstä. Jätteenkuljetussopimusta tehdessä tulee sopimuksessa näkyä kaikki samaa jäteastiaa käyttävät kiinteistöt. Jätteiden lajitteleminen ja erilliskerättävien jakeiden toimittaminen ekopisteisiin vähentää kotitaloudessa syntyvän sekajätteen määrää.
Haravointi- ja puutarhajätteet on käsiteltävä asianmukaisesti
Risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuutähteiden ja muiden vastaavien avopoltto on aina kielletty asemakaava-alueella. Muuallakaan edellä mainittujen materiaalien avopoltto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Taajaan rakennetulla alueella ei saa myöskään kulottaa. Taajaan rakennetuilla alueilla tarkoitetaan mm. kaava-alueita ja muita alueita, joilla on useampia taloja lähekkäin. Mikäli naapuri kokee haittaa, se on yleensä merkki määräysten vastaisesta poltosta. Juhannuskokossa saa polttaa vain puhdasta puuta, oksia ja risuja. Tulentekoajankohtaa valittaessa on huomioitava, että avotulenteko on kielletty, jos alueella on voimassa Ilmatieteen laitoksen antama metsä- tai ruohikkopalovaroitus tai jos olosuhteet muuten ovat sellaiset, että tulipalon vaara on ilmeinen. Poltto on pidettävä niin vähäisenä, että aiheettomia hätäilmoituksia ei tehdä. Polton suorittaja on aina vastuussa tulesta ja tulen sammuttamiseen on varauduttava, jos tuli uhkaa levitä tai savusta aiheutuu haittaa. Kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on tehtävä tulenteko¬ilmoitus pelastusviranomaiselle. Tavanomaisesta nuotiosta ei tarvitse tehdä tulentekoilmoitusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti pelastuslaitoksen internetsivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Puutarhajätteen vienti metsä-, puisto- ja viheralueille, vesistöön tai jäälle on kiellettyä. Puutarhajätteitä ja niihin verrattavia jätteitä saa kompostoida kompostikehikossa ilman varsinaista kompostoria. Kompostikehikko on suojattava siten, ettei se roskaa ympäristöä. Haravointi- ja risujätteet voi myös toimittaa luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Kiertokaari Oy:n toiminta-alueella puutarhajätteitä voi viedä maksutta Ruskon jätekeskukseen jäteoppaasta löytyvillä puutarhajätekupongeilla. Lakeuden EKO:n toiminta-alueella kotitaloudet voivat viedä risu- ja puutarhajätteet (henkilöauton peräkärrykuorma) veloituksetta jäteasemille. Kuntien järjestämistä paikallisista vastaanottopaikoista voi tiedustella oman kunnan tekniseltä osastolta.
Jäteöljyä ei saa käyttää öljylämmittimissä eikä -kattiloissa
Markkinoilla on mm. hallien lämmittämiseen käytettäviä öljylämmittimiä, joiden saatetaan mainostaa soveltuvan myös jäteöljyn polttoon. Jäteöljy on vaarallista jätettä, jonka polttaminen näissä lämmittimissä on ehdottomasti kiellettyä. Jäteöljy tulee toimittaa asianmukaisessa astiassa vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan. Jos yritystoiminnassa syntyy vaarallista jätettä, on sen toimittaminen asianmukaiselle vastaanottajalle pystyttävä osoittamaan kirjanpidolla. Kirjanpitovelvollisuus ei koske kotitalouksia.