Maksut ja taksat

Tältä sivulta löydät asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Hailuodon kunnassa.

Tavanomainen tiedon antaminen

Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta, pyynnöstä
annettavasta todistuksesta tai muusta tulosteesta peritään 5 euron maksu. Maksu sisältää mahdollisen postitusmaksun.

Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti yllä pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:

 • Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 15 euroa
 • Vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 40 euroa
 • Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 90 euroa

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,50 euron hinta.

Mikäli tiedonhaku pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksua voidaan korottaa, enintään kuitenkin kaksinkertaiseksi.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lähinnä tilanteet, joissa asiakirjan esille haku ei ole mahdollinen edellä kuvatuilla tavanomaisilla keinoilla. Jos pyydetty asiakirja-aineisto on laaja tai pyydettyjen asiakirjojen määrästä riippumatta siinä on paljon asiakirjan eri osissa salassa pidettävää tietoa, asiakirjan tuottaminen annettavaan muotoon voi vaatia tavanomaista enemmän työtä. Erityistoimenpiteitä vaativia olisivat lisäksi tilanteet, joissa tarvitaan erityisiä automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta, yhdistely- ja tulostusominaisuuksia.

Kiireellisenä hakuna pidettäisiin alle kahden työpäivän sisällä tapahtuvaa tiedon toimittamista.

Porrastettua kiinteää maksua sovellettaisiin myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä. Erityistoimenpiteitä edellytetään tässä tilanteessa sen vuoksi, ettei asiakirja ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä.

Muut asiakirjat ja tiedot

Säännöt, taksat, toimintakertomus, taloussuunnitelma, osavuosiraportit sekä muut vastaavat suunnitelmat ja asiakirjat saa kunnalta 7 euron maksua vastaan, opiskelija-alennus on 50 %.

Kunnanjohtajan antamat etuosto-oikeustodistukset, luvat kiinnityksen myöntämiseen ja muut pyynnöstä annettavat todistukset maksavat 30 euroa.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua:

 1. kunnan omilta viranomaisilta
 2. asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi
 3. asianomaista koskevasta, ensimmäistä kertaa annettavasta työ- ja palvelutodistuksesta.
 4. asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen
 5. asiakirjasta, jota tarvitaan kunnan virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten
 6. asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvaa viranomaiselle säädettyä valvontatehtävää varten
 7. kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
 8. kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
 9. kun julkinen, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle tai tiedon pyytäjälle sähköpostitse
 10. kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriinasiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta.