Hankkeet

Hailuodon kunta osallistuu erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin, joita toteutetaan joko kunnan omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet

PoPSTer-hanke

Kansallinen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

Paikkaperustaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen

Paikan ensisijaisuutta ihmisen elinympäristönä sekä hyvinvoinnin, toiminnan, kulttuurin ja kokemuksien lähtökohtana painottavan korkea-asteen yhteistyön kehittäminen.

 • Vanhojen rakennusten uusia käyttötarkoituksia koskeva diplomityö valmis, tarkennetut korjausrakentamissuunnitelmat, joukkorahoituksen hyödyntäminen tulossa.
 • Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto 9/2020-4/2021. Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssit; tulevaisuuden asuminen, yhdyskunta- suunnittelu yhteisöllisyyden keinoin, kyläkaavat ja kylien kehittämissuunnitelmat.
 • Biokaasun hyödyntäminen Hailuodossa; opinnäyte valmis. Mahdollisten jatkotoimien selvittäminen.
 • Hailuoto Green & Blue. Lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla. Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n hanke, NORSU ry.
 • Hailuodon Iltatori. Paikallisten elinkeinotoimijoiden avoimen verkkokaupan kehittäminen. OAMK, luonnonvara-alan hanke. Hyvinvoivat maaseudun yritykset (HYMYT). (Hanke resursoi Hailuodon elinkeinotoimijoille suunnatut toimenpiteet 100%)
 • Sustainable Resilient Coast -kehittämishanke. OAMK, luonnonvara-alan kv-hanke (Hailuoto kumppanina, ei resursointia)
 • DroLo -kehittämishanke, VTT:n, Business Oulun, Finavian, Oulun sataman sekä Yliopiston Apteekki konsernin hanke. Drone-logistiikka ja sen palvelu- ja liiketoimintasovellukset. Hakemuksen jättövaiheessa oleva em. toimijoiden hanke. Hailuodon osapilotti lääkkeet/ näytteet, lähiruoka (Hailuoto kumppanina, ei resursointia)
 • Kv-yhteistyö verkottumis-hankkeessa Ekologisen yhteisön elementtejä (11.3.2020). Viron Muhun kunta, Kulttuurivoimala ry, Serde NGO Latvia. Kulttuurivoimala ry:n jatkohankkeessa; residenssi-toiminnan ja matkailun kehittämistä, Wool Festival.
 • Lapin ammattikorkeakoulun matkailu- ja palvelualan opinnäyte ”Koronan vaikutukset Hailuodon matkailuun”;
  käynnistynyt, työ valmis vuoden vaihteessa.

Kuntaliiton uuden sukupolven organisaatiot USO5

Kuntien kehittämistyön verkosto kuntien poliittisille päättäjille ja ammatilliselle johdolle. Verkoston teemoja ovat mm: kunnan elinvoimakehittäminen, kuntastrategian toiminnallistaminen, päätösvaikutusten arvioinnit sekä kunnan brändityö.

Kuntien tiedolla johtamisen ja taloushallinnon digitalisoimisen kehittämishanke

Oulun Monetra / Kempeleen kunta/ Oulun seudun kunnat. Hankkeen rahoittaja on valtiovarainministeriö.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto

Kuntasuunnittelun (15 op) ja yhdyskuntasuunnittelun (5-10 op) erikoiskurssit. Kurssien resurssi ja tuotokset kohdennetaan osaksi Hailuodon kunnan elinvoimakehittämistä. Opiskelijat tuottavat kunnan strategisen maankäytön kehityskuvia vuorovaikutteisin menetelmin sekä hyvinvointia edistävien elinympäristöjen kehittämissuunnitelmia kunnan keskustaajamaan ja kylille.

Kniivilän kotiseutumuseon kattojen korjaukset sekä esineistön inventointi ja puhdistus

Hankeperustainen kehittäminen muodostaa 3-vuotisen prosessin, jossa edetään korjaavien toimien kautta kohti Kniivilän museon toiminnallista kehittämistä. Museoviraston hanke.

Nordic NABS (New Nordic Nature Based Service Models)

Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopiston Levón instituutti sekä Luleå University of Technology. Hankkeen tavoitteena on pohjoisen luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien ja kulttuuriolosuhteisiin soveltuvien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittäminen.

Kunnan moniammatillinen työ

Uusien asumismuotojen ja asumiskokeilujen moniammatillinen valmistelu Hailuoto 2025 kuntastrategian linjauksiin ja tavoitteisiin perustuen.

Energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet Hailuodon kunnassa

Energiatehokkuuden tilastointia ja havainnointia varten Hailuodon kunta on liittynyt Motivan energia –tehokkuusohjelmaan.

Vahvaksi yhdessä -hanke

Kevan työelämän kehittämisrahalla rahoitettu hanke. Hanke liittyy strategiamme ”Yhdessä vastuullisesti” -toimintatapaan. Sen tarkoitus on lisätä muun muassa henkilöstön hyvinvointia kehittämällä työyhteisötaitoja. Hankkeen avulla saadaan näkyväksi ja hyödynnettyä koko työyhteisön vahvuuksia.


Elinvoimainen Saari -palvelualueen hankkeet:

Hailuodon kiinteän yhteyden hanke

Oulun seudun kehityskuva 2030+

Keskeneräiset kaavahankkeet

Kiinteistöjen salkutus  

Maapoliittisen ohjelman päivitys

Osoiteaineiston laatuanalyysin tarkistukset

PRT -päivitys

Rakennusjärjestyksen päivitys

Energiansäästöhankkeet


Oppiva saari -palvelualueen hankkeet:

Hailuodon tutoropettaja-hanke

Harrastamisen Suomen malli -hanke

Kasvaen kohti kielipolkua-hanke

Pohjois-Pohjanmaan LAPE – lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma

Omatoimikirjastohanke

Maailmalle yhdessä liikkuen 2020-2022 -hanke


Hailuoto Green & Blue. Lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla.

Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n ja Hailuodon kunnan Leader-rahoitteinen kumppanuushanke 2020-2022. Hankkeen tavoitteena on luoda Visit Hailuoto -toimintamalli yrittäjien välisen yhteistyön sekä yrittäjien ja kunnan kumppanuuden kehittämiseksi lähimatkailupalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Hankkeessa vahvistetaan Hailuodon merellisyyteen, luontoon, kulttuuriympäristöön sekä rikkaaseen paikallishistoriaan ja perinteisiin liittyvää paikkaperustaista kehittämistä. Kaiken kehittämisen perustana on kestävyyden huomioiminen niin sosiokulttuurisessa, taloudellisessa kuin ekologisessakin toimintaympäristössä. Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja otetaan käyttöön Hailuoto Green & Blue -mobiilisovellus paikallisten matkailupalvelujen tunnettuisuuden ja saatavuuden edistämiseksi sekä vahvistetaan yrittäjien osaamista erilaisten koulutusten avulla.

Kunta olemme me -hanke

Kunta olemme me -hankkeessa on kaksi päätavoitetta: tarjoamme täydennyskoulusta ja työelämäkokemusta alue- ja yhteisökehittämisen sekä luovien alojen koulutuksen saaneille nuorille, sekä kehitämme Vaalan ja Hailuodon kuntien palveluita kuntalaisia osallistavin menetelmin. Hankkeessa toimivat nuoret toteuttavat kehittämistyötä kunnissa. Tutustu hankesivuihin tästä