Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli on julkaistu

Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu eivät kuulu hyvään työilmapiiriin. Niiden eri ilmenemismuodot ovat vakava asia, ja siksi on tärkeää, ettei niitä sotketa työpaikan normaaleihin ristiriitatilanteisiin. Häirinnällä ja epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan myös työelämässä esiintyvää syrjintää ja tämä toimintamalli koskee myös toimenpiteitä syrjintätapausten hoitamiseksi. Työpaikalla on erilaisia ihmisiä työtovereina ja esimiehinä. Työtovereita ei tarvitse pitää ystävinä, mutta heidän kanssaan pitää pystyä asialliseen työntekoon ja käyttäytyä kaikkia kohtaan hyvien käyttäytymistapojen edellyttämällä tavalla. Vaikka pidämme toisista henkilöistä enemmän ja toisista vähemmän, työpaikalla olon perusasian eli työnteon on sujuttava.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu tarkoittavat yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä, jonka kohteeksi voi joutua työntekijä tai esimies. Syrjintää on henkilön asettaminen muita huonompaan asemaan esimerkiksi iän, sukupuolen, uskonnon, terveydentilan, työehtojen (ml. palkkauksen) tai työolojen järjestelyjen osalta. Häirinnällä ja epäasiallisella kohtelulla voi olla vakavia seurauksia työntekijän hyvinvointiin ja terveyteen sekä koko työyhteisön toimivuuteen. Kaikki työpaikalla ilmenevät ristiriidat eivät ole häirintää tai epäasiallista kohtelua.

Häirinnän kielto on kirjattu lainsäädäntöön. Työturvallisuuslaki kieltää työssä esiintyvän ja työntekijään kohdistuvan, hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavan häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun. Häirintää ei siis kenenkään tarvitse sietää. Syrjinnän kielto puolestaan perustuu Yhdenvertaisuuslakiin. Työyhteisön tulee tunnistaa häirintä, syrjintä ja epäasiallinen käyttäytyminen, ottaa asia puheeksi ja puuttua siihen ajoissa. Kaikki yhteisön jäsenet ovat vastuussa asian esille ottamisesta. Ristiriidat pyritään ratkaisemaan viivytyksettä asianosaisten kesken siellä, missä ne ovat syntyneet.

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta, terveydestä ja yhdenvertaisuudesta työssä. Velvoite koskee myös työpaikalla tapahtuvaa syrjintää, häirintää ja epäasiallista kohtelua. Myös työntekijä on velvollinen välttämään muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä tai kohtelua. Kaikkien velvollisuus on ottaa havaitsemansa häirintä tai epäasiallinen kohtelu puheeksi.Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta edellyttää, että se tuodaan esimiehen tietoon. Esimiehellä tulee olla riittävät tiedot ja valmiudet sekä valtuudet ja mahdollisuudet saada tapahtuneesta lisätietoja sekä tukea epäasiallisen kohtelun selvittämiseksi. Tarkoitus on, että työyhteisöt käsittelevät ja hoitavat häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun aiheuttamat ongelmatilanteet itse. Yhteisesti hyväksytty periaate on, että häirintää ei hyväksytä ja että siihen puututaan.

Tutustu Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalliin tästä