Hailuodon retkeilyreittien kuulemis- ja keskustelutilaisuuden osallistujamäärä ja ratkaisukeskeisyys ilahduttivat järjestäjiä

Tiistaisessa retkeilyreittien kehittämistä koskevassa kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa käytiin läpi kehittämisen lähtökohtia ja reittien tarpeellisuutta hybridikokouksena. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 30 osallistujaa, jotka edustivat maanomistajia, kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita sekä muita reittien käyttäjiä. Tilaisuuden tavoitteena oli viedä yhteiskehittämisen menetelmin eteenpäin reittisuunnitelmia osana reittien hankkeistusvaihetta. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Hailuodon kunnan ja reittien kehittämisen asiantuntija Jenny Janhusen kanssa.

Useita sidosryhmiä on ollut osallisena reittien kehittämisen valmistelussa jo vuodesta 2019, jolloin kehittämisen aloittamiseen perustettiin työryhmä. Työryhmään kuului edustajia muun muassa kunnanhallituksesta, kunnan henkilökunnasta, Metsähallitukselta ja ELY-keskukselta. Työryhmän tuotoksena syntyi reittien kehittämisen suunnitelma, jota on pidetty tiukasti mukana tämänhetkisen reittien kehittämishankkeen valmistelussa. Muutamia reittien vetoja joudutaan kuitenkin miettimään uudestaan sillä luonnonsuojelualueilla olevat järvet sekä suot ovat tulvineet viimeisimpien kesien aikana ja näin tekevät useiden kaavailtujen urien käyttämisen mahdottomaksi.

Retkeilyreittien kunnostukseen on tarkoitusta hakea rahoitusta sekä investointien että yleiskehittämisen osalta Sunijärven, Hannuksenlammen sekä Pajuperän reittiosuuksille. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä hankkeella pystyttäisiin tekemään reitin rakenteelliset muutokset kuten maapohjan parantaminen, raivaukset, kyltitykset ja opasteet sekä esimerkiksi taukopaikkojen rakennukset. Yleiskehittämisen avulla reittien sisältöön ja saatavuuteen pystytään vaikuttamaan, reitit tuodaan yleisille kartta-alustoille ja niiden kohteista voidaan kertoa mielenkiintoisella tavalla reittejä käyttäville.

Reittien luonnoskartat ovat olleet esillä 14 vuorokautta ja niitä on saanut vapaasti kommentoida. Tällä hetkellä hankkeen koko elää sillä itse suunnitelmaan tehdään muutoksia kunnan nettikyselyn sekä tilaisuudessa esitettyjen kommenttien perusteella. ”Nyt reittiuria ja muutosehdotuksia käydään läpi maanomistajien sekä tiekuntien kanssa, tarkoituksena löytää kaikkia osapuolia hyödyttävät ratkaisut”, kertoo Hailuodon kunnan edustaja Annukka Loukola.

Hailuodon kunnan työntekijät ottavat yhteyttä maanomistajiin puhelimitse tämän syksyn aikana, jotta maanomistajasopimuksista saadaan sovittua. Sopimuksia tarvitaan jo suunnitteluvaiheessa, sillä se on yhtenä ehtona rahoituksen saamiselle.

Kyselyitä reittien kehittämisestä on toteutettu kaksi 2019–2021 välisenä aikana ja vastauksia niihin on tullut yli 100 kappaletta. Suurimmassa osassa vastauksia samat teemat korostuivat vastaajaryhmästä riippumatta. Näitä olivat selkeästi merkittyjen reittien tarpeellisuus, luonnonsuojelun sekä lintujen pesinnän tekeminen näkyväksi reiteillä, infotaulujen lisääminen, hyväkuntoisten, käyttäjäystävällisten, esteettömien sekä ympärivuotisten palveluiden lisääminen reittiurien varrelle.

67 prosenttia vastaajista piti retkeilyreitistön kokonaispituutta sopivana ja 46 prosenttia koki, että kokemusarvoa on reiteillä tarpeeksi. Yleisesti toivottiin selkeitä pistoja rantaosuuksille sekä muihin nähtävyyksiin, jotta reittien ulkopuolella tapahtuvaa hallitsematonta kulkemista voitaisiin rajoittaa ja hallita. Lisäksi kehittämistoiveita tuli myös muille kohteille ja tarkoituksena onkin jatkaa kehittämistä pitkäjänteisesti ja sitoa useita kohteita ja palveluita tulevien reittien varrelle, kuten Kyläkeksus, Hyyppä, Petsamon alue ja Kirkkosalmi.

Lisätietoja:

Maanomistaja sekä tiekuntasopimuksista

Annukka Loukola 040 576 9800 annukka.loukola@hailuoto.fi

Retkeilyreittien kehittämisestä

Saana Peurasaari 040 6102842