Hailuodon mökkiläinen, vastaa pro gradu -tutkielmakyselyyn

Hailuodon vapaa-ajan asukas/mökkiläinen, tarvitsemme vastauksiasi pro gradu -tutkielmakyselyyn!

Kysely on osa Teemu Kettusen Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikköön tehtävää pro gradu –tutkielmaa “Monipaikkaisuus ja monipaikkaiset saaristokunnan elinvoiman edistämisessä”. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Hailuodon kunnan kanssa.  Tutkimuksen kohdekuntana on Hailuoto, ja kyselyn kohderyhmänä täysi-ikäiset Hailuodon kunnan vapaa-ajan asukkaat sekä kakkoskodin omistajat.

Monipaikkaisuus määritellään Rannanpään ym. (2022: 17) julkaisussa Monipaikkaisuus – nykytila, tulevaisuus ja kestävyys seuraavasti: ”Monipaikkaisuudessa ihmisten ajankäyttö jäsentyy usean eri paikan sekä näiden välillä tapahtuvan liikkumisen vuorovaikutuksessa. Monipaikkaisuus voi olla päivittäistä liikkumista ja paikan vaihtamista esimerkiksi kodin, työn ja harrastusten välillä. Laajemman monipaikkaisuuden ohella voidaan puhua rajatummasta monipaikkaisesta asumisesta, jolla tarkoitetaan sitä, että on käytössä kaksi tai useampia eri paikoissa sijaitsevia asuntoja, joissa asutaan ja yövytään vuororytmisesti.”

Vapaa-ajan asuminen eli mökkeily sekä työperäinen kakkosasuminen ovat esimerkkejä monipaikkaisesta asumisesta. Rannanpään ym. (2022: 18) mukaan monipaikkaisuuden ohella voidaan puhua paikkariippumattomuudesta, joka liittyy erityisesti yleistyneeseen etätyöhön. Useat työtehtävät ovat digitalisaation myötä muuttuneet sellaisiksi, että niitä voi tehdä mistä tahansa käsin riippumatta olinpaikasta, esimerkiksi vapaa-ajan asunnolta.

Tässä kyselyssä halutaan selvittää Hailuodon kunnassa mökkeilevien tai mistä tahansa muusta syystä kausittaisesti asuvien kokemuksia monipaikkaisuudesta Hailuodossa. Kyselyssä kartoitetaan esimerkiksi monipaikkaisten asukkaiden suhdetta Hailuotoon sekä sitä, millaisia palveluita he käyttävät ja millaisille palveluille he kokevat tarvetta. Kyselyyn vastaaminen tarjoaa arvokasta tietoa kunnan kehittämisen tueksi.

Kysely suoritetaan anonyymisti ja tutkimuksessa noudatetaan tietosuoja-asetusta.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia. Vastauksesi on erittäin tärkeä tutkimuksen onnistumiselle.

Vastaa kyselyyn tästä. Kysely on auki 30.11.2022 saakka.

Lisätietoja:
Teemu Kettunen
(tekettun@student.oulu.fi)