Hailuodon Kaavoituskatsaus 2021 on julkaistu

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Seuraavassa kaavoituskatsauksessa olemassa olevat kaavat ja vireillä olevat kaavahankkeet on esitetty kaavahierarkian mukaisessa järjestyksessä maakuntakaavatasolta detaljikaavoihin.
Pitkällä aikavälillä kunnassa tavoitellaan lupakäytäntöjä, joissa poikkeamishakemusten ja suunnittelutarvehakemusten määrä minimoidaan kattavan maankäytön suunnittelun avulla.

Tähän pyritään koko saaren kattavan yleiskaavan ja sitä täydentävien osayleiskaavojen (kyläkaavat) avulla. Osayleiskaavat tullaan laatimaan oikeusvaikutteisina ja niiden perusteella tulee pystyä myöntämään suoria rakennuslupia. Asemakaavoitusta ei sellaisenaan nähdä Hailuodon maaseutumaisemaan välttämättömänä.

Hailuodon kunnanvaltuusto on 13.11.2019 hyväksynyt Hailuodon strategisen yleiskaavan 2030. Yleiskaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 14.1.2020. Kaavalla määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat tuleviksi vuosiksi eteenpäin. Yleiskaavan yleisiä tavoitteita ovat taajaman hallittu kasvu, saarta kattavan kehityksen tukeminen sekä luonnonarvot huomioiva suunnitelmallinen maankäyttö.

Tutustu Kaavoituskatsaukseen tästä