Yksityistiet

Yksityisteiden määrittely ja lain tuomat muutokset

Maantiet ovat valtion teitä, rakennuskaava-alueen kadut ovat kunnan ylläpitämiä teitä ja muut tiet ovat yksityisteitä. Näiden yksityisteiden tienpitäjiä ovat tieosakkaat. Lisätietoja yksityisteistä Suomen tieyhdistyksen verkkosivuilla. Tutustu myös yksityistieoppaisiin ja Maanmittauslaitoksen verkkosivuihin.

Yksityistielaki on muuttunut 1.1.2019 ja sen osalta yksityisteiden kunnossapidon täytyy olla lain mukaista 1.1.2022 mennessä. Uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityisteitä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Avustuksen perustana täytyy olla valmiina oleva tiekunta. Kannustamme kaikkia yksityisteiden varsilla asuvia liittymään jo olemassa olevaan tiekuntaan tai perustamaan uuden tiekunnan, jotta tienpitoon on mahdollista hakea avustusta.

Tiekunnan käynnistäminen

Uuden yksityistielain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, joka toimii lain mukaisesti.

Tutustu vaihe vaiheelta tiekunnan uudelleen käynnistämiseen

Käynnistävän kokouksen koollekutsuminen

Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunta.

Kenellä tahansa tieosakkaalla on oikeus kutsua tiekunnan kokous koolle, jos tiekunta on ollut toimimattomana yli 5 vuotta. Tieosakkaiden tiedot saa kunnalta.

Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosakkaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta.

Tiekunta valitsee toimitsijamiehen tai hoitokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.
– Hoitokuntaan on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on kolme, on valittava ainakin yksi varajäsen.
– Toimitsijamiehelle kannattaa valita sijainen. Valittava henkilö voi olla muukin kuin tieosakas.
– Tehtäviin valittavalta on hankittava suostumus.
– Jos kokouksessa aiotaan valita ulkopuolinen toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä), pyydetään muutamalta tarjous jo etukäteen, jotta saadaan päätös tehtyä jo käynnistävässä kokouksessa.

Tiekunta päättää tieyksikköjaon laskemisesta uudelleen. Yksikkölaskelman voi tehdä itse tai teettää ulkopuolisella tieisännöitsijällä.

Huom! Päätösten on oltava yksimielisiä!

Ensimmäisen kokouksen jälkeen

Jos on valittu hoitokunta, pidetään hoitokunnan järjestäytymiskokous.

Tiekunnan kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kuten kokouksessa asiasta on sovittu. Muuten kokouksen päätökset eivät tule lainvoimaisiksi. Lainvoimaisuus 3 kk nähtäville asettamisesta.

Ilmoita hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot    Maanmittauslaitokselle

Seuraavien kokousten järjestäminen

Seuraavat kokoukset voidaan järjestää, kun tiekunta on laillisesti uudelleenjärjestäytynyt ja päätökset ovat lainvoimaisia.

Tärkeimpiä päätöksiä:
– tieyksikkölaskelman vahvistaminen
– tarpeellisin osin päätökset muista YksTL:n 58 §:ssä mainituista asioista
– ilmoita liikennemerkkitiedot Digiroadiin (voidaan käsitellä myös kolmannessa kokouksessa)

HUOM! Päätösten on oltava yksimielisiä, sillä tieyksikkölaskelma ei ole vielä lainvoimainen.

Yksityistieavustukset vuodelle 2022

Yksityistieavustukset vuodelle 2022 on myönnetty kunnanhallitukset päätöksen 10.5.2022 122§ mukaisesti. Ensi vuoden avustusmäärärahoista ja avustusten hakemisesta tiedotetaan myöhemmin.

Avustus koskee kaikkia tiekuntia, jotka

  • toimivat yksityistielain mukaan sekä
  • niitä teitä tai tien osia, jotka palvelevat vakituista asutusta.

Molempien ehtojen tulee täyttyä.

Jos tiekunnalla on säännöt, jotka mahdollistavat piha- tai sopimusteiden hoidon, niin myös nämä tieosat ovat avustuskelpoisia niiltä osin kuin ne palvelevat vakituista asutusta.

Avustus jaetaan ehdot täyttävien tiekuntien kesken ja maksetaan tiekuntien pankkitilille 31.5.2022 mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet sekä hakulomakkeet ao. linkeistä.

Yksityisteiden avustamisen periaatteet Hailuodon kunnassa 30.4.2022

Yksityistien kunnossapidon avustushakemus 2022

Yksityistien kunnossapidon menoselvitys 2022