Yksityistiet

Yksityisteiden määrittely ja lain tuomat muutokset

Maantiet ovat valtion teitä, rakennuskaava-alueen kadut ovat kunnan ylläpitämiä teitä ja muut tiet ovat yksityisteitä. Näiden yksityisteiden tienpitäjiä ovat tieosakkaat. Lisätietoja yksityisteistä Suomen tieyhdistyksen verkkosivuilla. Tutustu myös yksityistieoppaisiin ja Maanmittauslaitoksen verkkosivuihin.

Yksityistielaki on muuttunut 1.1.2019 ja sen osalta yksityisteiden kunnossapidon täytyy olla lain mukaista 1.1.2022 mennessä. Uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityisteitä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Hailuodon kunnassa päätetään yksityisteiden avustamisesta tulevan hallituskauden aikana. Avustuksen perustana täytyy kuitenkin olla valmiina oleva tiekunta. Kannustamme kaikkia yksityisteiden varsilla asuvia liittymään jo olemassa olevaan tiekuntaan tai perustamaan uuden tiekunnan, jotta tienpitoon on mahdollista hakea avustusta. Hailuodon kunnan järjestämiin aurausaluetiekuntiin on myös mahdollista liittyä, ja ne ovat hyvä, keskitetty ratkaisu talvikunnossapidon järjestämistä varten.

Hailuodon kunnan tieisännöitsijä Harri Piltonen tulee ottamaan kuluvan kesän aikana yhteyttä kaikkiin jo olemassa oleviin tiekuntiin. Syksyllä 2021 järjestetään koulutuksia yksityisteiden osakkaille. Koulutuksissa käydään läpi muun muassa tiekunnan ja hoitokunnan tehtävät sekä avustuskelpoisuus, tieyksiköinti ja tiekunnan vuodenkierto.

Voit ottaa Harriin yhteyttä:
harri.piltonen@ohmix.fi
0407783867

 

Tiekunnan käynnistäminen

Uuden yksityistielain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, joka toimii lain mukaisesti.

Tutustu vaihe vaiheelta tiekunnan uudelleen käynnistämiseen

Käynnistävän kokouksen koollekutsuminen

Tiekunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunta.

Kenellä tahansa tieosakkaalla on oikeus kutsua tiekunnan kokous koolle, jos tiekunta on ollut toimimattomana yli 5 vuotta. Tieosakkaiden tiedot saa kunnalta.

Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosakkaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta.

Tiekunta valitsee toimitsijamiehen tai hoitokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.
– Hoitokuntaan on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on kolme, on valittava ainakin yksi varajäsen.
– Toimitsijamiehelle kannattaa valita sijainen. Valittava henkilö voi olla muukin kuin tieosakas.
– Tehtäviin valittavalta on hankittava suostumus.
– Jos kokouksessa aiotaan valita ulkopuolinen toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä), pyydetään muutamalta tarjous jo etukäteen, jotta saadaan päätös tehtyä jo käynnistävässä kokouksessa.

Tiekunta päättää tieyksikköjaon laskemisesta uudelleen. Yksikkölaskelman voi tehdä itse tai teettää ulkopuolisella tieisännöitsijällä.

Huom! Päätösten on oltava yksimielisiä!

Ensimmäisen kokouksen jälkeen

Jos on valittu hoitokunta, pidetään hoitokunnan järjestäytymiskokous.

Tiekunnan kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kuten kokouksessa asiasta on sovittu. Muuten kokouksen päätökset eivät tule lainvoimaisiksi. Lainvoimaisuus 3 kk nähtäville asettamisesta.

Ilmoita hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot    Maanmittauslaitokselle

Seuraavien kokousten järjestäminen

Seuraavat kokoukset voidaan järjestää, kun tiekunta on laillisesti uudelleenjärjestäytynyt ja päätökset ovat lainvoimaisia.

Tärkeimpiä päätöksiä:
– tieyksikkölaskelman vahvistaminen
– tarpeellisin osin päätökset muista YksTL:n 58 §:ssä mainituista asioista
– ilmoita liikennemerkkitiedot Digiroadiin (voidaan käsitellä myös kolmannessa kokouksessa)

HUOM! Päätösten on oltava yksimielisiä, sillä tieyksikkölaskelma ei ole vielä lainvoimainen.