Rakentamisen ohjaus

Rakennushanke alkaa rakennuspaikan hankinnalla ja pätevän pääsuunnittelijan valinnalla.

Vapaat rakennuspaikat tonttipörssissä

Hankkeelle kannattaa suunnitella alustava toteuttamisaikataulu. Selvitettäviä asioita ovat rakennushankkeelle tarvittavat luvat (rakennuslupa, toimenpidelupa, poikkeamislupa, maisematyölupa, purkulupa), kaava-alueella kaavamääräykset ja rakennustapaohjeet, haja-asutusalueella rakennusjärjestys.

Rakennusvalvonnan ammattilaispankki

Pientalorakentajat voivat etsiä tarvitsemiaan suunnittelijoita Oulun kaupungin ylläpitämästä rakennusvalvonnan ammattilaispankista.
Suunnittelijana toimivat henkilöt voivat tilata henkilökohtaisen linkin laittamalla viestin sähköpostiosoitteeseen eveliina.tackett@ouka.fi ja kirjauduttuaan kertoa osaamisensa.
Jätevesisuunnittelijat löytyvät ammattilaispankista korjausrakentamisen puolelta.

Rakennusjärjestys Hailuoto 2021

Pääsuunnittelija selvittää erilaiset määräykset ja suunnittelee luonnokset. Hän esittelee luonnoskuvat, jotka rakennustarkastaja hyväksyy.

Vesihuollon talousveden toiminta-alue

Sähköliittymätietoa

Tietoa valokuituliittymän hankinnasta

Aloitetaan lupaprosessi. Pääsuunnittelija allekirjoittaa lupahakemuksen sekä pääpiirustukset. Kuullaan naapureita.

Piirustuksien sisältö

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta

ARA:n hyväksymä laatija tekee energiaselvityksen ja -todistuksen.  Hankkeelle tulee hyväksyä vastaava työjohtaja, joka vastaa pätevyydeltään MRA 70 §:n vaatimuksia. Lisäksi hankkeelle hyväksytetään vastaava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (IV).

Vastaavan työnjohtajan hakemus

Energiatodistus ja energiaselvityksen tulosten yhteenveto

Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa lupahakemuksen. Käsittely ja päätöksen saaminen kestää noin 2-4 viikkoa, mitä ennen rakentamista ei saa aloittaa. Käsittelyn aikana suunnitelmista pyydetään lausunnot muun muassa pelastusviranomaisilta, ELY-keskukselta ja muilta tarvittavilta tahoilta. Tekninen johtaja hyväksyy luvan.

Viranomaiskatselmukset

Rakennuslupa määrittelee hankkeelle pakolliset lupaa koskevat viranomaiskatselmukset. Rakennustyön aloituskokous on niistä ensimmäinen, kokous pidetään, kun rakennuslupa on hyväksytty. Kun 14 vuorokautta luvan myöntämisestä on kulunut, voidaan aloittaa rakennustyöt, jolloin tehdään aloitusilmoitus.

Seuraavaksi tehdään rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen. Pohjakatselmus tehdään, kun peruskuoppa on kaivettu. Kantavien rakenteiden valmistuttua pyydetään rakennekatselmusta. Savuhormirakenteiden valmistuttua pyydetään savuhormien katselmus. Öljylämmityslaitteiston katselmus pyydetään paloviranomaiselta kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönottamisesta. Laitteiston asentajan on toimitettava laitteiston katsastusta varten paloviranomaiselle jäljennös asennustyöstä. Sähköurakoitsija tekee sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastuksen.

Hankkeen loppuvaiheessa tehdään osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus), mikäli rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta. Loppukatselmus pyydetään, kun rakennus on myös ulkopuolisten töiden osalta valmis. Kaikki katselmukset on hoidettava luvan voimassaoloaikana.

Suunnittelijan tarkistuslista

Lisätietoja ja ohjeita rakentamisen luvista ja ohjauksesta

Loppukatselmuksessa huomioitavaa

tiedote rakentamisilmoituksesta

rakentamisilmoitus verottajalle

Tarkastusasiakirjan yhteenveto

Haja-asutusalueen talousjäteveden käsittelyn muuttuneet säädökset 2017

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2017

Rakennusluvan jatkoaikahakemus

Pienpurkajan opas

Markku Maikkola

Rakennusvalvonta
Luovontie 176
90480 Hailuoto