Rakennuslupa

Rakennuslupaa tarvitaan uuden rakennuksen rakentamiseen sekä vanhan laajennus-, korjaus tai muutostyöhön. Lupaa tulee hakea myös rakennettaessa uusi talousrakennus, sauna tai märkätila, hormi tai tulisija sekä tehdessä muutoksia kantaviin rakenteisiin.

Rakennuslupaa haetaan toimittamalla rakennuslupahakemus liitteineen Hailuodon kunnan rakennusvalvontaan.

Tarvittavia lomakkeita ovat:

1) Rakennuslupahakemus, 1 kappaleena

 • lupahakemus on täytettävä huolellisesti
 • hakemuksen allekirjoittavat kiinteistön omistajat (esim. aviopuolisot yhdessä)
 • hakemuksessa tulee nimetä pääsuunnittelija kohteelle tämän allekirjoituksella varmennettuna

2) Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, 1 kappaleena

 • esim. lainhuutotodistus maanmittauslaitokselta (enintään 3 kk vanha), kopio kauppakirjasta tai kopio vuokrasopimuksesta

3) RH1 – rakennushankeilmoitus

 • täytetään 1 kpl jokaisesta erillisestä rakennuksesta (ohje täyttämisestä)
 • tiedot täytettävä huolellisesti, vaikuttavat mm. kiinteistöveron muodostumiseen
 • tiedot varmennetaan hakijan/hakijoiden allekirjoituksella

4) Naapurien kuuleminen

 • rakentamisesta on ilmoitettava naapureille
 • naapureita ovat viereisten ja vastapäisten sekä kulmittain olevien kiinteistöjen tai muiden alueiden omistajat tai haltijat, eli vähintäänkin kaikki ne joiden kanssa on yhteistä rajaa tai yhteinen rajapiste
 • poikkeamisissa ja suunnittelutarveratkaisuissa voi kuulemistarve olla laajempi
 • naapureille on kuulemisen yhteydessä esiteltävä hankkeen pääpiirustukset
 • maanmittauslaitokselta hakija saa ajan tasalla olevat tiedot kiinteistönsä naapureista (kts. kohta 6)

5) Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan hakemus, 1 kappaleena

 • vastaava työnjohtaja tulee lain mukaan olla kaikissa niissä toimenpiteissä, jotka edellyttävät rakennuslupaa
 • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia mm., että:
  • rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille,
  • rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä,
  • rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta,
  • luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa
  • rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat
 • vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan rakennusalan korkeakoulututkinnon tai rakennusasetuksen mukaisen työnjohtajalta edellytetyn tutkinnon (esim. rkm, RI, DI, ark)
 • lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalta

6) Ote kiinteistörekisterikartasta, 1 kappaleena

 • kartta tilataan paikallisesta maanmittauslaitoksesta
 • karttaotteeseen merkitään kuullut naapurit numeroin, sama numero vastaavaan kuulemislomakkeeseen
 • ajan tasalla olevat naapurien tiedot saa maanmittauslaitokselta

7) Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä, 1 kappaleena

 • haettaessa lupaa rakentamiseen tai toimenpiteen suorittamiseen tulee koko kiinteistön jätevesijärjestelmä tarkistaa lupaprosessin yhteydessä
 • lomake liitetään lupahakemukseen yhtenä kappaleena
 • mikäli kiinteistö on liitetty tai liitetään siirtoviemäriin, täytetään lomakkeesta ainoastaan kiinteistön omistajan tiedot, kiinteistön tiedot, rakennuksen tiedot ja varusteet
 • mikäli kiinteistöä ei ole liitetty/liitetä siirtoviemäriin, on kiinteistöstä tarvittaessa laadittava jätevesien käsittelysuunnitelma (kohta 9)

8) Piirustukset kolmena sarjana päivättyinä ja pääsuunnittelijan allekirjoittamana (ei liimaseläkkeitä)

 • asemapiirustus 1:200 tai 1:500
 • pohjapiirustukset 1:50 tai 1:100
 • leikkauspiirustukset 1:50 tai 1:100
 • julkisivupiirustukset 1:50 tai 1:100
 • rakenneleikkaus 1:20 materiaalimerkintöineen ja lämmönläpäisykertoimineen (lämmitettävä rakennus) sisältäen tiedot yläpohjasta, ulkoseinistä, alapohjasta, ovista sekä ikkunoista sekä rakenneleikkauksen perustuksesta
 • hormipiirustus 1:20

9) Jätevesien käsittelysuunnitelma kahtena sarjana

 • tarvitaan, mikäli kiinteistöä ei liitetä viemäriverkostoon
 • rakennusvalvontaviranomaiselle jätettävään rakentamista koskevaan rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai -ilmoitukseen (uudet ja saneerattavat rakennukset) on liitettävä jätevesijärjestelmää koskeva hyväksytyn asiantuntijan laatima suunnitelma, joka perustuu riittäviin rakennuspaikkakohtaisiin mittauksiin, tutkimuksiin ja selvityksiin
 • suunnitelmaksi ei kelpaa yleiset tai laitevalmistajan mallipiirrokset/asennuskuvat
 • suunnitelman on oltava rakennuspaikkakohtainen, johon sisältyy selostusosa, yleiskartta
 • asemapiirros ja tasopiirros/poikkileikkauspiirros yksilöidystä jätevesijärjestelmästä
 • suunnitelman liitteenä tulee olla jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje
 • suunnitelman laatii lvi-suunnittelija

10) Selvitys kunnallis- ja sähköteknisistä rakenteista asemapiirustukseen

Hakijan tulee selvittää, sijaitseeko rakennuspaikalla vesi-, viemäri-, sähkö-, puhelin- tai muita linjoja

 • vesi- ja viemärilinjojen osalta selvitys Hailuodon Vesihuollolta
 • sähkölinjojen osalta selvitys Elenia Oy:ltä
 • mikäli kiinteistöllä sijaitsee em. runkolinjoja, tulee ne selvästi merkitä asemapiirustukseen

11) Energiatodistus, 1 kappaleena

 • omakotitalon ja sitä suurempien kohteiden rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys (RakMk D5), jonka pääsuunnittelija allekirjoituksellaan varmentaa

12) Poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätös, 1 kappaleena

 • jos kohteelle on myönnetty em. päätös, on siitä liitettävä jäljennös hakemukseen
 • poikkeamispäätöksistä on lisäksi toimitettava lainvoimaisuustodistus hakemuksen liitteenä, todistus haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta

13) Muutospiirustukset lupakäsittelyn aikana

 • hakemus, jossa muutostyö selostetaan
 • muutospiirustukset

Lomakkeet voi tulostaa tältä sivulta tai hakea rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupa tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista (2-4 viikkoa). Kesälomien vuoksi kesäaikana käsiteltävät hakemukset tulee toimittaa rakennusvalvontaan toukokuun loppuun mennessä.

Rakennuslupahakemus on täytettävä kaikilta osin, allekirjoitettava ja toimitettava liitteineen rakennusvalvontaan. Suunnitelmien on oltava ammattitaitoisen suunnittelijan laatimat. Rakennuslupakäsittely hidastuu olennaisesti, mikäli piirustukset ovat puutteelliset, asiakirjoja tai liitteitä puuttuu tai ne on täytetty huolimattomasti. Rakennusluvan myöntää tekninen johtaja.