Purkamislupa

Purkamislupa vaaditaan rakennuksen tai sen osan purkamiselle asemakaava-alueella ja alueella, joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan purkamisluvan edellytyksenä on se, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä se haittaa kaavoituksen toteuttamista.

Purkamislupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestelyt ja edellytykset huolehtia rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäytöstä. Purkamislupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Purkamistyö luokiteltaneen muuksi kuin rakennustyöksi, minkä vuoksi se on saatettava loppuun 3 vuoden kuluessa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei sitä ole pidettävä merkittävänä tai arvokkaana rakennuksena historiallisesti tai rakennustaiteen kannalta katsottuna. Lupaa ei myöskään tarvita, mikäli rakennuslupa tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista.

Vaikka purkaminen ei edellyttäisi lupaa, on siitä kuitenkin kirjallisesti ilmoitettava 30 päivää ennen purkamista rakennusvalvontaan.