Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olemassaolevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
  • on sopivaa maiseman kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
  • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakentamisen poikkeamislupia tarvitaan mm. rakennettaessa ranta-alueelle ilman vahvistettua yleiskaavaa tai poikettaessa vahvistetun kaavan määräyksistä. Suunnittelutarveratkaisua haetaan suunnittelutarveratkaisuhakemuksella ja poikkeamislupaa poikkeamislupahakemuksella. Hakemukset palautetaan Hailuodon rakennusvalvontaan, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.