Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat 900x350

Rakennettaessa uutta tai korjattaessa vanhaa rakennustyöhön tarvitaan lupa. Lupaprosessilla varmistetaan, että rakentaminen tapahtuu lakien ja määräyksien mukaisesti ja että rakentaminen ei loukkaa naapurin tai muun asiaankuuluvan tahon oikeuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat

rakennuslupa,

toimenpidelupa,

purkamislupa ja

maisematyölupa.

Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Yleisellä alueella tapahtuva kaivaminen tarvitsee kaivuluvan.