Keskeneräiset kaavahankkeet

Keskeneräisissä kaavahankkeissa ovat Hailuodon kunnan luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevat kaavahankkeet tai kaavat, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu erikseen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.

Kaavahankkeen valmistuttua kaava siirretään voimassa oleviin kaavoihin.

Keskeneräiset kaavat:

Hailuodon maapoliittinen ohjelmaehdotus