Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus 900x350

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan mm. asuinalueiden, työpaikkojen, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen. Maankäytön suunnittelujärjestelmä on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Alueidenkäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin ja yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Maakuntakaava on yleispiirteisin kaavataso.

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, jossa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Hailuodossa yleis- ja asemakaavat laatii kunnanhallitus ja hyväksyy pääsääntöisesti kunnanvaltuusto. Kaavojen valmistelusta vastaa valiokunta ja kunnanhallitus. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.