Talousvesi

Hailuodon Vesihuolto Oy hankkii talousvedeksi pohjavettä Hyypän pohjavesialueelta. Hailuodon kaikista pohjavesivaroista on vedenhankinnan käytössä vain murto-osa. Hyypän pohjavesialueella on käytössä kaikkiaan kuusi raakavesikaivoa, joista vesi otetaan Ojakylän vedenottamolle.

Raakavesikapasiteetti on 12 000 m³ kuukaudessa (400 m³/d), mikä riittää hyvin täyttämään nykyisen huippuvuorokausikulutuksen.

Pohjaveden pintojen vaihtelua ja muita mahdollisia vedenoton vaikutuksia ympäristöön seurataan vedenottamoalueella jatkuvasti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii valvovana viranomaisena ympäristöasioissa.

Ojakylän vedenottamo

Laitos toimittaa talousvettä noin 850 kulutuspisteeseen yhteensä yli 70 000 m³ vuodessa. Raakavesi sisältää jonkin verran rautaa ja mangaania. Vesilaitoksella vedenkäsittelyprosessina on raakaveden ilmastus, hiekkasuodatus, alkalointi, varastointi ja jakelu.

Talousveden laadunvarmistus

Talousveden laatu on hyvä ja se täyttää kaikki talousvesiasetuksessa 461/2000 määrätyt talousveden laatuvaatimukset. Talousveden ja raakaveden laatua seurataan jatkuvasti omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla.

Laadun seuranta perustuu Hailuodon Vesihuolto Oy:n ja toimintaa valvovan viranomaisen eli Oulun Seudun ympäristötoimen hyväksymään vesilaitoskohtaiseen valvontatutkimusohjelmaan. Vesinäytteiden analysoinnista vastaa Lapin Vesitutkimus Oy.

Talousvesiliittymät ja vedenjakelu

Vakituisesta asutuksesta yleiseen vesijohtoverkostoon on liitetty lähes 100 prosenttia. Kulutuspisteitä on noin 575. Vapaa-ajan asunnoista noin 275 on liitetty yleiseen vesijohtoverkostoon. Liittymisaste on noin 40 prosenttia.

Talousveden toiminta-alue kattaa pääosin vakituisen asutuksen alueet. Talousveden jakelun piiriin kuuluu tämän lisäksi mm. vapaa-ajan asuntoalueita ja yksittäisiä kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse toiminta-alueella.