Jätevesi

Hailuodon jätevedet johdetaan puhdistettavaksi siirtoviemärillä Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen.

Siirtoviemäri kulkee saaren läpi noin 30 kilometrin matkan. Merenalituksen pituus saaren ja mantereen välillä on noin 9 km, jonka jälkeen siirtoviemäri on yhdistetty Oulunsalon viemäriverkostoon. Hailuodon puolella siirtoviemärilinjassa on 12 linjapumppaamoa. Järjestelmä on valmistunut vuonna 2006, jonka jälkeen siihen on liitetty lähes 430 kiinteistöä.

Jätevettä johdetaan mantereelle puhdistettavaksi noin 33 000 m³ vuosittain. Määrä kasvaa jatkuvasti, kun yhä useammat kiinteistöt liittyvät järjestelmään. Viemäröinnin liittymisaste on kunnassa yli 50 prosenttia.

Kiinteistökohtainen paineviemäröintitekniikka

Hailuodon viemäriverkosto on toteutettu paineviemäröintitekniikalla. Tekniikka mahdollistaa kiinteistöille joustavan ja edullisen keinon liittyä yleiseen viemäriverkostoon.

Paineviemäröintitekniikka on kilpailukykyinen vaihtoehto kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna ja sen avulla asiakkaat saavat kiinteistönsä jätevesikuorman helposti uuden jätevesiasetuksen vaatimukset täyttäväksi.

Viemäröinnin toiminta-alueella kiinteistöt ovat velvollisia liittymään yleiseen viemäriverkostoon. Muualla kiinteistönomistajat voivat valita jätevesien käsittelytavan kiinteistökohtaisen ja verkostoon liittymisen välillä.

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Ensisijaisesti kiinteistöt tulee pyrkiä liittämään yleiseen viemäriverkostoon. Kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely edellyttää aina toimenpidelupaa rakennusvalvonnalta.

Haja-asutuksen jätevesien käsittely kuntoon

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmä on tullut kunnostaa 31.10.2019 mennessä, mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä tai kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 300 metrin päässä viemäriverkosta, tulee kiinteistön ensisijaisesti liittyä siihen.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä tai merestä eikä sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä pitää saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä. Uudistusta ei tarvitse tehdä, mikäli kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja kiinteistön jätevesien käsittelystä ja johtamisesta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Uudistusta ei tarvitse tehdä myöskään, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi). Erityinen poikkeamismahdollisuus on silloin, kun jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Poikkeamista on haettava erillisellä hakemuksella Oulun seudun ympäristötoimesta.

Tämä Youtube-video havainnollistaa, mistä asiassa on kyse: https://youtu.be/3zAxbeZTxdo

Tästä kartasta voit tarkistaa, sijaitseeko kiinteistösi enintään 100 metriä vesistöstä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Karttaa pitää zoomata tarpeeksi lähelle rajausten näkemiseksi.
http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmä pitää uudistaa, eikä viemäriverkostoon liittyminen onnistu, tulee hankkia pätevä suunnittelija, joka käy tontilla ja suunnittelee jätevesijärjestelmän. Sen jälkeen haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Suunnittelusta voi kysellä rakennusvalvonnasta tai Oulun seudun ympäristötoimelta tai ProAgria Oululta.

Mikäli jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, on järjestelmä kunnostettava ensi tilassa riippumatta kiinteistön iästä ja sijainnista.

Lisätietoja jätevesiuudistuksesta antaa

Hailuodon rakennusvalvonta, lupahakemukseen liittyvät asiat
Tekninen johtaja Markku Maikkola
044 4973 510
markku.maikkola@hailuoto.fi

Oulun seudun ympäristötoimi

Ympäristötarkastaja Karoliina Niskala
050 595 0361

karoliina.niskala(at)ouka.fi

Jätevesijarjestelmän suunnitelma

Jätevesilaki pähkinänkuoressa

Kirje kiinteistöille jätevesiuudistuksesta

Jätevesiselvityslomake

Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö-ja huolto-ohje ja päiväkirja

Ympäristöopas 2017 haja-asutuksen jätevedet